terug naar overzicht

Nieuwsflits milieu: belangrijke wijzigingen voor meetcampagnes heffing afvalwater

Vanaf 1 januari 2024 worden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het decreet betreffende het integraal waterbeleid.

In het besluit van de Vlaamse Regering zijn onder andere volgende veranderingen opgenomen voor meetcampagnes:

 • Verwijdering van “de maand met grootste bedrijvigheid van” voor het nemen van stalen. Stalen dienen genomen te worden op moment van lozing naar een “periode van de grootste vervuiling” en vooral de mogelijkheid tot maandoverschrijdende meet-en bemonsteringscampagnes ingeval bij problemen op een meetcampagne op het einde van de maand.
 • De melding bij een meetcampagne dient nu te gebeuren op ten laatste de 20ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de monsterneming zal starten.
 • Contrastalen door het labo tijdens de meetcampagne zijn enkel nog vereist op uitdrukkelijk verzoek van VMM.
 • De meetfrequentie van de meetcampagnes voor bedrijven verandert.
 • De resultaten van de 1-daagse meet- en bemonsteringscampagne zullen kunnen gebruikt worden voor het heffingsjaar waarvoor de campagne wordt uitgevoerd, alsook voor de 2 daaropvolgende heffingsjaren (vrije keuze). De resultaten van de 2-daagse meet- en bemonsteringscampagne voor het betreffende heffingsjaar en het daarop volgende (vrije keuze).
 • Wel nieuwe bemonstering bij ingrijpende wijzigingen (=als ze een grote impact hebben op de in het milieu gebrachte vervuiling. Zo zal bv. een nieuw of bijkomend productieproces ongetwijfeld invloed hebben op de totale vuilvracht van het geloosde bedrijfsafvalwater, net als de verhoging van de productie of het gebruik van een andere of bijkomende waterbron) in de productieprocessen of de waterhuishouding.
 • Momenteel wordt bepaald dat er gemeten dient te worden in op elkaar volgende etmalen met volledige productieactiviteit => op elkaar volgende etmalen van lozing.
  Concreet: Bedrijven die slechts werkzaam zijn van maandag tot en met vrijdag bv. zullen er dienen op toe te zien dat alle monsternemingen gebeuren tijdens de dagen waarop zij werkzaam zijn, en dus niet tijdens het weekend. Indien batchlozingen behoren tot de “normale” productie, dan dienen ook deze meegenomen te worden bij de bemonstering.
 • Verplicht gelijktijdig bemonsteren van alle lozingspunten, tenzij schriftelijk aangetoond dat ze niet met elkaar in verbinding staan. o.a. via een rioleringsplan.
 • De VMM mag gans het jaar schepstalen nemen ter vervanging of ter aanvulling van de debiet- of tijdgebonden monsternemingen en heeft de keuze die al dan niet toe te passen voor de berekening van de heffing. Ook schepmonsters door de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving kunnen gebruikt worden voor de heffingsberekening. Ook de exploitant kan vragen om deze schepmonsters in rekening te brengen voor de heffing.
  Voorbeeld: indien RO-installatie na een biologische waterzuivering enkel wordt ingeschakeld tijdens een meetcampagne en de rest van het jaar niet.
 • In specifieke situaties kan de exploitant eveneens schepmonsters door een erkend labo tijdens het jaar in rekening brengen voor de heffing.
 • Kennisgeving van de resultaten dient binnen de 2 maanden te gebeuren (in plaats van nu 30 werkdagen na de eerste bemonsteringsdag via aangetekend schrijven) en zal via het labo verlopen die een XML-file met de resultaten aan de VMM ter beschikking stelt. Via de website van de VMM kunnen de resultaten geraadpleegd worden.

Heeft u vragen over deze nieuwsflits? Neem contact op met onze experts