Privacy policy

Wiels vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen

 • Niet zullen verkopen

 • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door en email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

 1. Wie zijn we?

Uw gegevens worden verwerkt door Wiels BV  (hierna ‘Wiels’), met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 58A, ondernemingsnummer 0460.155.033.

Wiels is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die zij verzamelt via de website, via direct marketingcampagnes en via haar dienstverlening.

 1. Welke gegevens verwerkt Wiels?

Wiels verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreeks of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat hierbij zowel om gegevens van de door klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële medewerkers.

Wiels kan volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer)

 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer)

 • CV

 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

Wiels heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat de er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiels.be dan verwijderen wij die informatie.

 1. Waarom verwerkt Wiels uw persoonsgegevens?

Wiels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Klantenbeheer

Wiels is louter B2B actief. Teneinde een vlotte communicatie met ons klanten te kunnen voeren verzamelen wij de contactgegevens van de contactpersoon bij onze klant. Deze verwerking in het kader van ons klantenbeheer is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover het belang van de betrokken contactpersoon.

Tevens verwerken wij deze contactgegevens teneinde onze wettelijke verplichtingen na te komen (onder andere met betrekking tot uw rechten als betrokkene).

Dienstverlening

Wanneer u beroep op ons doet voor het indienen van een vergunningsdossier dan zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie mee te delen aan het Omgevingsloket. Zo dienen wij per indiener en per betrokkene die toegang dient te krijgen tot het Omgevingsloket het rijksregisternummer mee te delen.

Direct marketing

In het kader van direct marketing kan u zich steeds inschrijven op onze website voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. U ontvangt enkel onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor inschrijft en aldus uw toestemming geeft.

Prospectie

Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website dan verwerken wij deze gegevens teneinde opnieuw met u contact op te nemen om uw vraag te beantwoorden.

Leveranciersbeheer

Onze leveranciers zijn steeds rechtspersonen. Om vlot in contact te kunnen treden met onze leveranciers en efficiënt de nodige bestelling te kunnen plaatsen verwerken wij de contactgegevens van onze contactpersoon bij de leverancier. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dat steeds afgewogen wordt tegenover het belang van de betrokken contactpersoon.

Rekrutering

Wanneer u in het kader van een sollicitatie reageert op onze vacatures op de website of tijdens de sollicitatieprocedure uw persoonsgegevens aan ons verstrekt dan verwerken wij deze met het oog op het verder afhandelen van het aanwervingsproces. Deze verwerking is gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.

Wiels neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

Wiels verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens enkel om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of indien dit noodzakelijk is om u onze diensten te verlenen.

Zo doen wij beroep op een aantal dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Dit kan zijn in het kader van technische ondersteuning (hosten van de website), het versturen van e-mails (software om mailverkeer te verwerken of e-mailprovider) en andere IT- en opslagdiensten. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wij en onze klant. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast kunnen wij uw contactgegevens delen met een deskundig adviesbureau. Deze gegevensuitwisseling gebeurt louter in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en teneinde het adviesbureau de mogelijkheid te bieden met u in contact te treden. Het deskundig adviesbureau is bovendien als verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden geenszins doorgegeven aan partijen gevestigd buiten de EU/EER.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wiels houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Wanneer gegevens worden gebruikt voor meerdere verenigbare doeleinden, bewaren we uw gegevens tot wanneer de langste periode is verlopen.

 1. Hoe beschermen we uw gegevens?

Wiels verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Wiels bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Wiels desgevallend bij de verwerker op servers in België of de Europese Unie.

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Wiels. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt dergelijk verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten tot ons richten via info@wiels.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02/274.48.00 Fax. 02/274.48.35  contact@gba-apd.be

 1. Welke cookies plaatsen wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst en bevat internetinstellingen. Wiels maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat de basisfuncties kunnen werken. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren kan u deze cookies niet weigeren zonder dat dit invloed heeft op de werking van onze website.

Het gaat om volgende cookie: PHPSESSID - Functioneel Houdt sessiestatus van de gebruiker over pagina aanvraag 6 dagen bij

Verder maken wij ook gebruik van Google Analytics. Het gaat hierbij om analytische cookies waarbij gemeten wordt hoe vaak en op welke wijze onze website wordt bezocht. Om deze meting te doen slaat Google onder ander het IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt op. Wij hebben onze instellingen zo aangepast dat het IP-adres steeds wordt geanonimiseerd en dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met Google. Er is dus geen doorgifte van uw persoonsgegevens aan Google omwille van ons gebruik van Google Analytics. 

 1. Hoe kunt u ons contacteren?

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, dan kan u contact met ons opnemen via info@wiels.be.

Contactgegevens Wiels:

Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem

Tel.: +32(0)56 75 42 81

info@wiels.be