terug naar overzicht

Principiële goedkeuring hemelwaterverordening van 2022

Eveline, Ruimtelijke planning en Stedenbouw

NIEUWE HEMELWATERVERORDENING OP KOMST

De Vlaamse Regering keurde midden juli principieel het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, roepnaam de ‘Hemelwaterverordening van 2022’, goed. Dit voorstel heeft als doel elke druppel die op verhardingen valt, maximaal ter plaatse te houden en afstroom te voorkomen. Concreet betekent dit een behoorlijke verstrenging t.o.v. de huidige verordening.

De voorliggende wijzigingen zetten we graag voor u op een rijtje:

1.    In eerste instantie worden een aantal definities aangepast en toegevoegd: 

 • De minimale opslagcapaciteit van een groendak wordt onder meer verhoogd van 35 l/m² naar 50 l/m²;
 • De definitie van waterdoorlatende verharding wordt toegevoegd aangezien  de delen die uitgevoerd zijn als waterdoorlatende verharding niet mee worden opgenomen. Waterdoorlatende verhardingen zijn verhardingen die uitgevoerd zijn met waterdoorlatende materialen, in voorkomend geval geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag en een waterdoorlatende onderfunderingslaag waar het water gebufferd wordt. De waterdoorlatende verharding zal dus aan deze definitie moeten voldoen;

2.    Het toepassingsgebied wordt verruimd

 • De  oppervlakte-eenheid van 40  m², vanaf wanneer de verordening van toepassing zou zijn, wordt geschrapt; 
 • Ingrijpende renovaties met werken aan de afwatering komen ook onder het toepassingsgebied te vallen terwijl dit vandaag niet het geval is;
 • Verder wordt verduidelijkt vanaf wanneer er voldoende niet verharde zone aanwezig is om te spreken van infiltratie op eigen terrein, namelijk een minimale aangrenzende groenzone van 25% van de oppervlakte waarin respectievelijk het gebouw of de verharding kan afwateren.

3.    De vuistregel om de volumes van de hemelwaterputten te berekenen verdubbelt

 • Voor constructies, die geen woongelegenheid bevatten, betekent dit dat het volume van de hemelwaterput(-ten) opgetrokken wordt van 50 l/m² naar minimaal 100 l/m² horizontale dakoppervlakte. Het maximum van 10 m³ wordt geschrapt;
 • Wanneer de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume kan een afwijking aangevraagd worden.

4.    Het opgevangen hemelwater moet maximaal gebruikt worden voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen;

5.    Het voorontwerp gaat verder uit van een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening: 

 • De infiltratieoppervlakte verhoogt van 4 m² naar minimaal 8 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte; 
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 33 l/m² i.p.v. 25 l/m²; 
  ! Belangrijk hierbij is dat infiltratievoorzieningen niet mogen worden afgedekt tenzij de vergunningsaanvrager gemotiveerd kan aantonen dat de afdekking onvermijdbaar is; 
 • In huidige wetgeving dient men dezelfde oppervlakte van de bestaande afwaterende oppervlakte waartegen men zou bouwen mee te nemen in de berekening voor infiltratievoorziening. Bij het nieuwe voorstel zou men 2 maal deze oppervlakte moeten opnemen van de bestaande oppervlakte.

6.    De normen voor het aanleggen van een buffervoorziening verstrengen:

 • Het lozingsdebiet wordt gereduceerd naar 5 l/s/ha i.p.v. de huidige 20 l/s/ha;
 • Het buffervolume moet meteen ook minimum 43 l/m² bedragen;
 • Het aanleggen van een buffervoorziening kan enkel wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan worden aangelegd; 
  ! Verwacht wordt dat dit enkel zal kunnen op basis van infiltratieproeven en grondmetingen (jaarreeks of periode december – maart). Dit kan de planning van een project grondig beïnvloeden.

7.    Verder worden collectieve voorzieningen gestimuleerd.

TIMING HEMELWATERVERORDENING VAN 2022

Er wordt momenteel nog advies ingewonnen van de verschillende Vlaamse adviesraden. 

Gedurende 30 dagen zal deze nieuwe regelgeving ook onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 1 september tot en met 30 september 2022
De beslissing moet, na behandeling van de adviezen en bezwaren, nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de vijfde dag van de zesde maand na publicatie (vermoedelijk medio 2023).

Heeft u vragen omtrent deze nieuwsflits, aarzel niet om contact op te nemen met Wiels op het nummer 056/75.42.81 of te mailen naar info@wiels.be.