terug naar overzicht

Omschakeling aardgas naar stookolie

Koen, Milieu en energie - Veiligheid en preventie - Project Journey Manager

De huidige energiecrisis zorgt ook bij bedrijven voor heel wat bezorgdheden over de bevoorrading van gas, zeker met de winter in aantocht. Naast de enorme prijsstijgingen, is zelfs de levering op vandaag niet gegarandeerd. We merken dat bedrijven proactief oplossingen zoeken en zich willen voorbereiden op mogelijke tekorten. Er wordt volop ingezet op het voorzien van de mogelijkheid tot omschakeling naar stookolie om zo de continuïteit te garanderen. 

Kan u zomaar omschakelen en wat komt hier precies bij kijken? We vatten de belangrijkste items even samen:

Is een vergunning nodig om over te schakelen van gas naar stookolie?

Tijd om de lopende vergunningen aan een onderzoek te onderwerpen. Is stookolie als brandstof voorzien in de vergunning? Zijn de passende branders vergund? En is de opslag van stookolie opgenomen?
In vele gevallen is een aanpassing van de huidige vergunning noodzakelijk om de omschakeling te kunnen maken van aardgas naar stookolie. Een tijdelijke vergunning is niet mogelijk.

Welke emissienormen moet ik respecteren?

Bij omschakeling van gas naar stookolie zijn er verschillende mogelijkheden:

1)    Bestaande stookinstallatie met nieuwe brander
2)    Nieuwe stookolie installatie 
3)    Nieuwe installatie met combi-brander

Zowel bij aanpassing van een bestaande installatie als het plaatsen van een nieuwe worden nieuwe (veelal strengere) emissienormen van toepassing. De waarden voor aardgas en stookolie zijn verschillend, houd hiermee zeker rekening bij het uitwerken van bestekken en bestelorders. 

Kan ik zowel aardgas als stookolie gebruiken?

Flexibele oplossingen zijn mogelijk mits enkele aandachtspunten. Er kan gekozen worden voor een combi-brander waarbij u naar keuze kan omschakelen tussen aardgas en stookolie. Een andere mogelijkheid is het behouden van de huidige aardgasinstallatie als back-up naast de nieuwe stookolie installatie. 

Traceerbaarheid van de gebruikte brandstof is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Vooral bij installaties met continue emissiemetingen dient dit afzonderlijk gelogd te worden zodat op elk moment duidelijk is welke brandstof verbruikt wordt en welke emissiegrenswaarden er op dat ogenblik van toepassing zijn. 

Kan het Stikstofarrest roet in het eten gooien?

Naar aanleiding van het stikstofarrest, dient bij nieuwe aanvraagdossiers de mogelijke impact van de uitstoot op het milieu geëvalueerd te worden. Deze toets heeft als doel om belangrijke natuurgebieden te beschermen en de negatieve effecten van stikstof en verzurende deposities (SO2) onder controle te houden. Hiervoor werd per habitat de kritische depositiewaarde bepaald. 

Indien met uw uitstoot de grens van 5% van de kritische depositiewaarde overschreden wordt, zal u naast de BBT nog bijkomende maatregelen moeten treffen om de uitstoot naar beneden te halen. Een voorbeeld is het plaatsen van een DeNOx-installatie. 

In sommige gevallen kan het verhogen van de schoorsteen ervoor zorgen dat de uitstoot door een betere verspreiding binnen de aanvaardbare 5% norm blijft. Belangrijk: de eventueel noodzakelijke verhoging van de schoorsteen dient mee opgenomen te worden in de vergunningsaanvraag.

Dit alles is afhankelijk van de ligging van uw bedrijf t.o.v. speciale beschermingszones. Bekijk dit dus zeker vooraf. 

Een stookinstallatie die stookolie verbrandt heeft immers een grotere impact qua verzurende depositie in vergelijking met aardgas. 

Wat is de doorlooptijd van een aanvraagdossier? 

De totale aanvraagprocedure neemt 4 à 6 maanden in beslag. Daarnaast dienen soms extra studies uitgewerkt te worden, waarvan de doorlooptijd kan oplopen gezien de grote vraag. 

Wat zijn de speciale beschermingszones?

  • Habitatrichtlijn: beschermde leefgebieden voor zoogdieren
  • Vogelrichtijn: beschermde leefgebieden voor zeldzame en bedreigde vogels
  • VEN: Vlaams netwerk van beschermde natuur 
  • Natura 2000-gebieden: Europees netwerk van beschermde natuur

Heeft u vragen omtrent deze nieuwsflits, aarzel niet om contact op te nemen met één van onze experten op het nummer 056/75.42.81 of te mailen naar info@wiels.be.