terug naar overzicht

Vormt mobiliteit een belemmering voor verdere groei?

Danny, Founder & Co-CEO

Bedrijven die op vandaag willen uitbreiden, botsen meer en meer op het hoofdstuk mobiliteit. De strenge milieunormen en klimaatdoelstellingen voeren de druk op en verscherpen de zoektocht naar nieuwe vormen van mobiliteit. Hoe vermijdt u dat mobiliteit een beperking vormt voor verdere groei?

Toenemend belang van externe mobiliteit

Mobiliteit is niet meer weg te denken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Vroeger was het voldoende om dit minimaal te beschrijven en het aantal wagens, aantal parkeerplaatsen, transporttijden etc. door te geven. Vandaag wordt dit steeds breder bekeken en blijft het niet bij transport op eigen site.

We zien dat externe mobiliteit steeds belangrijker wordt. Niet alleen de circulatie op het bedrijfsterrein maar ook de impact op de brede omgeving wordt mee geëvalueerd. Extra transporten kunnen immers voor files zorgen op de openbare weg, wat hinder bij de omwonende veroorzaakt. Ook de mogelijkheid tot files op toegangswegen, gemeente- of gewestwegen wordt mee bekeken. Afhankelijk van de grootte van het project wordt voor het inschatten van de verkeersimpact soms zelfs gemeten tot aan de dichtstbijzijnde oprit van de autosnelweg of het eerste kruispunt. Dit kan een grote impact hebben bij de evaluatie van de verkeerssituatie.

Dialoog met de omgeving

Naast de puur kwantitatieve benadering van wegcapaciteit, verkeersintensiteiten en dergelijke, speelt steeds meer de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid een rol. Bedrijven in woongebieden of met transportroutes door woongebieden worden geconfronteerd met bezorgdheden van buren, gemeentebesturen of verenigingen. Het kruisen van woningen, of andere kwetsbare functies, kan leiden tot gepercipieerde verkeersveiligheidsproblemen. Zoals geluidshinder van voorbijrijdende vrachtwagens, piepen van manoeuvrerende vrachtwagens enz. Mobiliteit staat, naast geur en geluid, in de top drie wat betreft klachten.

Daarnaast merken we dat gezondheid een belangrijk thema wordt. Luchtemissies van auto’s en vrachtwagens komen meer en meer onder de aandacht. Dit gaat samen met bezorgdheden omtrent duurzaamheid. De dialoog met de omgeving wordt in heel veel gevallen onvermijdelijk om een project te doen slagen.

Mogelijke belemmeringen anticiperen

Het toenemend belang van externe mobiliteit en de dialoog met de omgeving dwingen ondernemers om vooruit te denken. Het evalueren van de mobiliteitseffecten bij de lange termijn visie op de bedrijfsontwikkeling wordt noodzakelijk.

Zijn door de grotere toename aan transporten wijzigingen aan de weginfrastructuur noodzakelijk? Proactief de dialoog met omgeving en overheden opstarten kan u heel wat kopzorgen besparen. Er kan ook gekeken worden om de verkeersorganisatie op eigen terrein te optimaliseren. Denk aan optimale vulling van vrachtwagens om het aantal extra transporten te beperken. Aanpassing van de transporttijden, eventueel volgens seizoen, kan ook oplossingen bieden om de verkeershinder te minimaliseren. Tot slot kan gekeken worden naar externe hubs om de verkeersdruk op de omgeving te ontlasten.

Neem ook zeker de wettelijke verplichtingen mee in uw denkoefening. Afhankelijk van het soort aanvraag, zijn er verschillende wettelijke instrumenten die moeten worden toegevoegd. Bij projecten die een grote impact kunnen hebben op het verkeer, is een MOBER verplicht om de verkeersleefbaarheid in te schatten. Voor kleinere projecten, zoals aanleg van 50 parkeerplaatsen, volstaat een beperktere mobiliteitstoets om de mogelijke knelpunten bloot te leggen.

Er kan heel wat tijd en budget bespaard worden door vooraf de voorwaarden te bekijken en de mogelijke gevolgen voor uw project in te schatten.

Wie zijn de betrokken partijen?

Niet alleen de dialoog met de omgeving is van belang. Er zijn eveneens vele overheden en diensten betrokken bij het mobiliteitsverhaal.

Beleidsmatig zijn er vier verschillende niveaus betrokken bij het ontwikkelen van de visie op de mobiliteit. Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest staat in voor het mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau, de provincies werken voor hun grondgebied aan de mobiliteitsvisie, op regionale schaal werden de Vervoersregio’s ingevoerd en ook de gemeentes werken hun mobiliteitsvisie uit.

Al deze actoren geven hun visie over mobiliteit. Een ongunstig advies kan een weigering van de vergunning als gevolg hebben. Het is dus zeker een goed idee om vroegtijdig met de betrokken partijen te overleggen.

Heeft u vragen over dit thema of artikel?  Contacteer één van onze experts.